תנאי שימוש

חשוב! נא קראו הצהרה משפטית זו בקפידה לפני השימוש באתר זה.
השימוש שלך באתר זה ובמידע המצוי בו כפוף לתנאים ולהתניות הבאים:


בעלות הבעלים של אתר זה, המתפעלים והמתחזקים אותו הם קימברלי קלארק קורפוריישן ו/או קימברלי קלארק ישראל בע"מ ו/או חברות בנות (להלן "החברה" או "קימברלי – קלארק"). אתר זה נוצר לספק לך מידע ,השכלה, בידור ותקשורת. זכויות היוצרים של אתר זה וכל מרכיביו המוחשיים, כולל, ללא הגבלה, תמליל, תמונות וקול, שייכות לקימברלי קלארק ורשומות על שם החברה בהתאם.

הגבלות שימוש
אתר זה נועד לשימושך האישי בלבד ולא לצרכיך המסחריים. אסור בתכלית להעתיק, לשכפל, לפרסם שנית, לשלוח בדואר, להפיץ, לשדר או לשנות מידע באתר זה, בשלמותו או בחלקו, בכל צורה שהיא.

הודעת סמל מסחרי
כל השמות, הכותרים והסמלים המסחריים הם רכושה של קימברלי קלארק ואין להשתמש בהם למטרה כלשהי מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב ומראש של חברת קימברלי קלארק.

רעיונות בלתי מוזמנים
חברת קימברלי קלארק מעוניינת לקבל את הערותיך ולהשיב לשאלותיך על מוצריה ועל החברה. אולם, איננו מחפשים וגם לא נוכל לקבל רעיונות בלתי מוזמנים, הצעות, או חומרים המתייחסים לפיתוח, לתכנון, לייצור או לשיווק מוצרינו. אנו מקווים, כי הקפדה על מדיניות זו תמנע אי הבנות שעלולות להתעורר בקרב הציבור השולח לנו הערות או רעיונות המתייחסים למוצרים או מושגים שפותחו על ידי העובדים בחברת קימברלי קלארק. באם חברת קימברלי קלארק תחליט להעסיק אותך, לא יהווה ולא ייחשב דבר מהדברים והחומרים הכלולים באתר זה חלק מהסכם העסקה או הסכם העסקה מלא.

קישוריות ויחסים עם חברות אחרות
אתר זה מספק קישוריות לאתרים אחרים באינטרנט ומידע בנוגע לחברות אחרות ומשאבים אחרים, דוגמת התכנים הכלולים במדריך הפעילויות. היות ואין לנו כל שליטה על אתרים ומשאבים אלה, את/ה המשתמש/ת, מאשר/ת ומסכים /מסכימה, כי אנו איננו אחראים לזמינותם, שאיננו תומכים בתכנים הכלולים בהם, או שחלה עלינו אחריות או חבות לתוכן, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים כלשהם, הכלולים בהם או זמינים בהם, או לכל נזק או אובדן שנגרם בקשר עם השימוש בהם.

אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לכך שהתכתובת שלך, הקשרים העסקיים כולל תשלום ואספקת סחורות או שירותים כלשהם וכל שאר התנאים, ההתניות, האחריות או המצג המתייחסים אליהם, או השתתפות בקידום מכירות עם מפרסמים וחברות אחרות שנמצאים באתר שלנו או באמצעותו, כולל מדריך האירועים, מתבצעים ומתקיימים בלעדית בינך לבין המפרסם או החברה הנדונה. הסכמתך נתונה בזה לכך שאנו לא נישא באחריות או בחבות לאובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמים לך כתוצאה מעסקאות כאלה או מנוכחות מפרסמים או חברות כאלה באתר שלנו.

גילוי ושימוש בהודעות התקשורת שלך
משלוח דואר לאתר זה ודואר אלקטרוני שנשלח לחברת קימברלי קלארק אינם סודיים וחברת קימברלי קלארק לא תישא בחבות לשימוש כלשהו בתכתובת כזו או גילויה. כל המסרים וחומרים אחרים כולל, ללא הגבלה, רעיונות בלתי מוזמנים, הצעות או חומרים הנשלחים ממך לאתר זה או לחברת קימברלי קלארק בדואר אלקטרוני, הנם ויישארו רכוש בלעדי וקנייני של חברת קימברלי קלארק והחברה תוכל להשתמש בהם לכל מטרה שהיא, ללא כל תמורה. באם אתר זה משמש אותך כאמצעי לספק מידע לקימברלי קלארק במטרה לקדם יחסי ספק – לקוח, עליך לקבוע ולערוב, כי מפרטי החומר הגולמי וכל המידע הנוסף המסופק על ידך מדויקים ומלאים וכי נקבל ממך הודעה מיידית בכל מקרה של תיקון או שינוי כלשהם במידע זה.

ויתור על אחריות
חברת קימברלי קלארק אינה מבטיחה ואינה אחראית לדיוק, לאמינות או לשלמות התוכן (תמליל ותמונות) של אתר זה.

במידה המותרת על פי החוק, חברת קימברלי קלארק מתכחשת לאחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת, כולל אך לא מוגבל לאחריות משתמעת על סחירות והתאמה למטרה מסוימת. בנוסף, חברת קימברלי קלארק אינה אחראית לכך שאתר זה או השרת המאפשר גישה לאתר זה נקיים מ"וירוסי מחשב" כלשהם.

הגבלת החבות
חברת קימברלי קלארק לא תישא בחבות לנזקים מסוג כלשהו, כולל, ללא הגבלה, נזקים מיוחדים או תוצאתיים, הנובעים מכניסתך ,או מאי היכולת שלך להיכנס לאתר זה או מהשימוש בו ,או מההסתמכות על אתר זה או על התוכן הכלול בו. בנוסף, לא חלה על חברת קימברלי קלארק כל חובה לעדכן אתר זה או את התוכן הכלול בו וחברת קימברלי קלארק לא תישא באחריות לאי עדכון מידע כזה .כמו כן, חברת קימברלי קלארק אינה נושאת באחריות או בחבות לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שהכניסה אליהם התאפשרה דרך קישורים מסוימים הכלולים באתר זה. קישורים אלה ו"משאבים" אחרים הנזכרים באתר זה מסופקים כשירות בלבד לציבור משתמשי האינטרנט והכללתם באתר שלנו אינה מהווה בשום אופן המלצה מאת חברת קימברלי קלארק או הפנייה לחברה נלוות.

אחרים
חברת קימברלי קלארק, לפי שיקוליה הבלעדיים, שומרת לעצמה את הזכות:
לשנות הצהרה משפטית זו ;(2) לפקח ולהוציא פרסומים ;(3) להפסיק את זמינות האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באם ייקבע, כי תנאי, התנייה או הוראה כלשהי בהצהרה משפטית זו אינם חוקיים, בטלים, מבוטלים, או בלתי ניתנים לאכיפה מסיבה כלשהי, לא יפגע או ישפיע הדבר באופן כלשהו על תוקף ויכולת האכיפה של התנאים, ההתניות וההוראות הנותרות. הצהרה משפטית זו מהווה את ההסכם המלא בינך לבין חברת קימברלי קלארק ביחס לנושא ההצהרה הזו. אישורך והסכמתך לתנאים ולהתניות הנ"ל ניתנים מתוך השימוש בפועל באתר זה.